Projekt deklaracji baszkirskich i tatarskich ruchów narodowych o wzajemnym uznaniu i współpracy

Projekt deklaracji baszkirskich i tatarskich ruchów narodowych o wzajemnym uznaniu i współpracy

My, Rząd Niepodległego Tatarstanu na Uchodźstwie i Komitet Baszkirskiego Ruchu Narodowego za Granicą (zwane dalej stronami), w celu skoordynowania wysiłków w walce z moskiewskim imperializmem i uzyskania niepodległości przez nasze republiki, uzgodniliśmy co następuje:

1. Uznajemy, że Komitet Baszkirskiego Ruchu Narodowego za Granicą i Rząd Niepodległego Tatarstanu na Uchodźstwie są prawowitymi i upoważnionymi przedstawicielami odpowiednio Baszkirii i Tatarstanu.

2. Zobowiązujemy się nie podejmować kroków, które mogłyby zaszkodzić ruchom narodowym Tatarów i Baszkirów w ich dążeniu do wolności i niepodległości. Informować się wzajemnie o inicjatywach, które bezpośrednio dotyczą drugiej strony.

3. Uznajemy prawo Tatarstanu i Baszkirii do uzyskania niepodległości, oderwania się od Federacji Rosyjskiej i zobowiązujemy się do wzajemnego wspierania się na tej drodze.

4. Gwarantujemy przestrzeganie praw politycznych i narodowo-kulturalnych każdej ze społeczności – Tatarów w Baszkirii oraz Baszkirów w Tatarstanie, co obejmuje: prawo do samoidentyfikacji i odmowy od odgórnej potajemnej zmiany tożsamości; prawo do pełnego cyklu nauki w języku regionalnym (co nie wyklucza obowiązku znajomości języka państwowego); prawo do tworzenia partii narodowych i stowarzyszeń społecznych (tatarskich w Baszkirii i baszkirskich w Tatarstanie) oraz ich udziału w życiu politycznym obu państw; prawo do używania języka regionalnego w samorządzie terytorialnym.

5. Uznajemy nienaruszalność istniejących granic między naszymi republikami.

6. Zobowiązujemy się do rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między republikami i ruchami narodowymi wyłącznie w drodze rokowań.

Londyn-Wilno, 7 kwietnia 2023 r.

Корреспондент

Leave a Reply