Kuloś Aleksandr Tikšajkin, Atäń Ězemeń vejkeś Kojsodyjtnede

Kuloś Aleksandr Tikšajkin, Atäń Ězemeń vejkeś Kojsodyjtnede

Med́kovoń 28-ce čistěnt́ Saran ošso lotkaś vačkoeme Aleksandr Tikšajkiněń sedeezě. Kuloś ěrzäń sörmadeeś dy žurnalistěś, vejkeś Atäń Ězems sovicätnede, Kojsodyeś.

Sonenzě uĺneś 60 iet́. Kuloześ lamo ška važodś «Sätko», literaturań žurnalont́, veńkstämočiń redaktoroks. A. Tikšajkin avtoroś «ХХ pingeń Lomań» (2001), «Valdokužo» (2002), «Urozket́» (2008) kinigatneń. Ěś škinemant́ son snartneś jonkstamonzo ěrzäń ěrämopingeń «ašot petnatneń» langs: politikań repressijatnes, ěrzätneń assimiläcijas, ěś raśkeń «Mon» lemeń vešnemanteń. Sonzě sörmadovkstněsě araś mančicä pafosoś, syń sotaź antikolonialeń ojmesě, syn syrgoztit́ ěrzätneń, karmavtyt́ vannomo pert́peĺksěnt́ langs oläčiv lomaneń seĺmsě, ěś kojsě ěricäks, apak vizde ěś undokstněde dy ěś ěrzäń lemdent́.

«Koda sodatado Atäń Ězemeś kemekstyze melent́ Kirdijuroń lemtneń a nevtemadont́. Miń a jovtnetäno, zärs, kie Atäń Ězemsěnt́, Videkurosont́, komissijatnesě… Miń a ledctnetäno publikacijatnesě kiń kodamo tarkazo dy tevezě ěrzä raśkeń ajgemasont́. Lija teveś – nekrologtně. Teči samaj te risksěv čiś. Aleksandr Tikšajkiněń meeĺce škastont́, araseĺ važodema tarkazo, vanś ormav jalakskenzě meĺga, sonśkak pek sěredś. Kulomadonzo kulädont́ sedeem peštäź rizkssě -melävksso, nusmanäčisě. Tikšajkin baška tešks ěrzä raśkeń ajgemasont́. Lamot a čaŕkodit́ kodamo pitnej kajavks son putś ěrzäń teventeń. Son avoĺ ansäk sörmadej, son ěräzasto važodś Atäń Ězemsěnt́. Sonzě vitnematne kemekstaź «Ěrzä raśkeń kočkavicä kurotneń kočkamodont́ dy važodemadont́ Kojluvsont́». Sonzě sval uĺneś ěś kojsě arsemazo, kona, lijasto uĺneś a vejkeks lija Kojsodyjtneń marto. Ansäk sonzě arsematneń, meĺssamotneń tuvtaloks uĺneś ěś raśkeń večkemaś, ěś raśkeń ucäskav dy oläčiv ěrämodont́ inemeleś. Son kemś net́ inemeĺtneń topavtomanteń ěrämonzo pes», – vid́kstaś ěś arsematnede, ěś melävtomadont́ Boläeń Syreś Inäzoroś.

Ěrämonzo pingstě, 2018-ce iestěnt́, «Oläčiv Rav-Ural» ajgemaś, «Ěrzäń Val» kuront́ marto, anokstaś dy noldaś znäryja A. Tikšajkiněń audiokinigat. Jutksost «Francuz»«Urozket́» dy «Paro lomań».

Aleksandr Tikšajkiněń kalmiź Otäž bueń tiriń Sabancele velesěnt́. «Oläčiv Rav-Ural» javi rizksěnt́ Aleksandr Tikšajkiněń malavikstněń marto.

Корреспондент

Leave a Reply