Inäzoroś terdi Vesemodamastoroń fino-ugrań raśketneń kongressěnt́ reformań jutavtomas

Inäzoroś terdi Vesemodamastoroń fino-ugrań raśketneń kongressěnt́ reformań jutavtomas

Kunškačistě, aštemkovoń 16-ce čistěnt́, Boläeń Syreś Inäzoroś, jutavtś brifing ěstěń kuläń sravtnemapeĺtneń turtov.

Jutavtoź son uĺneś Tartu ošso, Ěstěń raśkeń muzeent́ ikele, koso jutavtovś Vesemodamastoroń finno-ugrań raśketneń VIII-ce kongressěń panžoma ceremonijaś.

Inäzoroś teškstyze, Vesemodamastoroń finno-ugrań raśkeń kongressěś domka krizissě dy sonzě veĺmavtomga ěrävit́ reformat: «Te a vasence Vesemodamastoroń fino-ugra raśkeń kongress, kozoń mon pačkodiń.  Savkšny teškstams, Kongressěś, koda finougra raśkeń vasstoma kužo, koda raśkejutkoń dialogoń kužo -domka krizissě. Son velävty AFUNoń forumtněń analogoks: kaštančiń kojsě, protokoloń luvso, jutavtovicä promkst. Net́ promkstněsě a kortyt́ pšti problematnede, snartnit́ a kežijavtoms Rossijań Federacijant́, meze son a teeveĺ undoks raśketneń marto. Kongressěnt́ teči a sodavi finougrań raśketneneń lezdycä, lezě valoń kandycä, son teevi pek molicäks foĺkloroń sezděń langs».

Boläeń Syreś čumovty – Kongressěnt́ avoĺ ansäk araś melezě vitnems finno-ugrań problematneń, sonzě, jovtamskak ějstěst vajgeĺsě,  kortamskak net́ problematnede, melezě araś.

«Tečiń stakačitnestě, finougrań raśketneneń, dy vasencede Rossijań Federacijaso ěricä, mastortomo raśketneneń, ěrävit́ avoĺ koncertt, avoĺ vejsěń fotot, mazyj oršamoso kištemat. Synest lezdamga ěrävit́ Moskov langs lempštämoń mastorütkoń instrumentně», – teškstyze ěrzäń liderěś.

Inäzoroś terdi reglamentěń polavtomas, sonzě kojsě arseź, te parolgavtsy kongressěń šumbračint́:

– ěrävi kemekstams Reglamentsěnt́ ansäk raśketnesě ěś delegattněń kočkamont́. Kińgak a uleveĺ meĺtopavtomazo kučnoms raśkeń kočkavicä kuront́, činovniktněneń, kemekstamoń meĺga.

– Ěrävi kardams činovniktněń Kongressěv delegatoks sakšnomant́. Kijak a karšo, kadyk syt́, kunsolyt́, ansäk koda vannycät, valoń jovtamoń meĺtopavtomavtomo.

– Delegattněń lemrisment́ ěrävi nevtnems Kongressěń važodemań ušodoma čistěnt́.

– Ěrävi teems uslojt́, zärdo ěŕva raśkenteń uleveĺ maksoź pškadema Kongressěń tribunastont́. Jovtnems ěś problematnede, synst vitnematneń langs ěś vannovkstněde.

Tede baška, Inäzoroś pškadś ěstěń kirdivienteń maksoms veńks undoks raśketneń lidertněń Rejgikoguń prezidentěnteń pškademast langs: «Te pškademant́, sörmant́, miń kučinek Henn Pilluaas, Rejgikoguń prezidentěnteń, 2020-ce ień panžikovsto. Teškstan nusmanästo, veńks teškas araś kodamojak. Pškademant́ alo ked́čeĺke putycätneń jutkso, teči ulit́ lomant́, konatatneń pansit́ dy lepštit́ Potmoteveń Ministerstvaś dy Rossijań Federacijań službatne. Mon ěnäldan ěstěń kirdivient́ ikele kapšavtoms veńksěnt́, lomatne čaŕkodeź, sodaź pansematnede, oläčiń dy ěrämoń neĺgemadont́, putyź ked́čeĺkest ěstěń lelät – jalakstněneń pškademstě. Miń učotano dy kemdäno, lelätne-jalakstně minek maräsamiź».

Lectäsynek, aštemkovoń vasence čistěnt́ saś kulä: ěrzäń delegacijaś a molevi Vesemodamastoroń finno-ugrań raśketneń VIII-ce kongressěnteń. Konsuĺtacijań komitetěś, registracijań meeĺce čistěnt́, jovtyze melezě, lovoms ěrzä Raśkeń Inäzoront́ peĺde sörmant́ a satyška tuvtaloks ěrzäń delegacijań registracijanteń. Kelät ěrävit́ tede baška kočkamo protokoltně.

Ěrzätne učost́ te veńksěnt́ 2020-ce ień davolkovsto. Teń langs apak vano, znäryja ěrzät pačkodst́ Kongressěv «vannycäks», valoń jovtamoń meĺtopavtomavtomo.

Корреспондент

Leave a Reply