Ěrzäń aktivistně tiriń kelenteń tonavtnemga anokstast́ sajt

Ěrzäń aktivistně tiriń kelenteń tonavtnemga anokstast́ sajt

Inäzoroń Sekretariatozo, noldaś  od resursoń Inealtymaso prezentacija. Te resursont́ tökšmeleś kelejgavtoms ěrzäks kortamodont́ sodamočint́.

Sajtsont́ «ruzoń- ěrzäń» dy «ěrzäń ruzoń» valkstně, ělektronoń kinigań biblioteka, ěrzäń kelenteń «Ěś präń tonavtycä» (samoučiteĺ) dy ěŕva kodat putovkst, konat lezdyt́ važodems ěrzäks sörmadozent́ marto. 

Inäzoroś jovtyze melenzě noldaź proekttěnt́.

— Pek lamo teči sörmadoź Rossijań Federacijaso tiriń keĺtneń kažočident́. Net́ keĺtneń raśketne snartnit́ vanstamo, veĺmevteme, ansäk net́ terävtomatneń kisě kirdivieś synst čumovty «separatizmaso dy rusofobijaso». Lomańtne istä tandavtneź, natoj pelit́ kameras ěrzäń valmorojak lovnomo, – teškstyze Inäzoroś.

Sonzě kojsě, kirdient́ assimiläcijań politikadont́ tiriń raśkent́ vanstomga ěrävi važodems teči.

— Vievgavtoms ěrzäń kelent́ pozicijatneń Inealtymaso – vejkeś set́ karmavtomatnede, konat topavtan mon Inäzoroń kojsě dy Atäń Ězemeś. Miń teinek te sajtont́ ěś jarmak langs, kodamojak lezdamo araseĺ koda respublikań kirdivijdent́ peĺde istä lija mostortnědejak. Nej ěrzätne važodit́ ěrzäń-ruzoń dy ruzoń-ěrzäń valkstněń marto. Ějsěst 19 643 valt dy valsülmavkst, konatatneń ěräza ěrzätne purnast́ kemeń ień kuvalt. Te ěrzä raśkent́ vejsěń valksoś. Teke škastont́ miń purnatano tozoń jovksket́, jovtnemat, valmorot, – merś Syreś.

Te sajtont́ teemga važodst́ sisem lomant́. Valksoś teeź setneń turtov kiń uli melest tonavtnems ěrzäń kelenteń dy sonzě vadrälgavtycätneneńgak. Vese tolkovicä tekstně, instrukcijatne, sörmadoź ruzoks. Ěrzäń tekstně sörmadoź latiněń tešksě, konatnesě sörmadovit́ vese ěrzäń Kirdijüront́ dokumentěnzě.

Rossijań Federacijasont́ zakontněsě kardaź latiněń grafikań tevsputomaś respublikań keĺtnes. Ěrzäń keleś vejkeś Mordovijań kirdij keĺtnede.

Tede ikele Inäzoroń Sekretariatoś nevtize «ĚRZÄŃ VAL» žurnaloń prezentacijazo, kona sravtnevi  konövs putoź, istä Inealtymasojak.

Sycä škastont́ Inäzoroń Sekretariatoś anoksty ěrzäń ějdetneń turtov audio knigań noldamo.

“Idel.Realii” ikele jovtnest́ «Ěrzäń kočkavicä kurotneń kočkamodo dy važodemado Kojluvdont́», kona uĺneś kemekstaź Atäń Ězemsěnt́. Kojluvosont́ lamo vejkeksči krymeńtatartněń Kojluvont́ marto.

Корреспондент

Leave a Reply