Všeobecná vízia štátnej štruktúry Erzian Mastor

Všeobecná vízia štátnej štruktúry Erzian Mastor

Erzia sú jedným z ugrofínskych národov zotročených Ruskom. Erziania majú svoj vlastný jazyk, tradície, národné symboly a históriu, ale nie svoj vlastný štát. Teraz však majú historickú šancu ho získať. Aký by mohol byť tento štát? Genyo Markoň z Erzie ponúka svoju víziu.

Dnes, pred aktívnymi prívržencami Ligy slobodných národov, je podľa mňa najdôležitejšie predstaviť širokej verejnosti obraz budúcej štruktúry vznikajúcich samostatných republík. Kým napríklad Tatári a Baškirci už majú v tomto ohľade veľký náskok vo forme politických a verejných združení, Erziania čelia problému sebaurčenia v každom zmysle veľmi naliehavo. Väčšina našich spoluobčanov nielenže nepozná svoj rodný jazyk a tradície, ale dokonca sa nazývajú Rusmi alebo sa označujú urážlivým výrazom „Mordvinci“, ktorý zaviedli Rusi. Alebo ešte horšie – ruskí Mordvinci. Zároveň na územiach Erzie, kde prevažne žijú Erziania, len málo obyčajných obyvateľov premýšľa o koncepte štátu Erzian Mastor. Je to smutné, ale je na nás, aby sme to zmenili.

V prvom rade musíme našim vlastným ľuďom a svetu predstaviť jasnú alternatívu k „ruskému svetu“. Zrozumiteľný obraz štátu Erzian Mastor, s európskym diskurzom, sekulárny a demokratický. Je to potrebné predovšetkým pre našich vlastných občanov, ktorí teraz nevedia nájsť alternatívu k „ruskému svetu“, ktorý ide ku dnu. Práve tým, že sa začneme vnímať ako dôstojný občania slobodnej krajiny začína sebaúcta a sebaurčenie.

Ďalej nás čaká veľa práce. Je potrebné napísať ústavu a vypracovať hlavné legislatívne akty, určiť politickú štruktúru krajiny a ekonomický formát. Rovnako dôležité sú otázky národnej a kultúrnej politiky. Školstvo, obrana a bezpečnosť, medzinárodná politika – to všetko budeme musieť vyriešiť my. Je čas prevziať zodpovednosť.

Pre každú z oblastí navrhujem vytvoriť pracovné skupiny a cielene systematicky rozvíjať programy. Navrhujem aj medzinárodnú spoluprácu v rámci Ligy slobodných národov. Veď s takýmito problémami sa stretávajú všetci predstavitelia Ligy a demokratické princípy sú do veľkej miery univerzálne.

Ako jeden z mnohých hlasov načrtnem svoju víziu hlavných aspektov, aby sme mohli zahájiť tento náročný dialóg.

Unitárna republika alebo federácia? Národná politika: Rusi, Mokšania a Tatári v Erzian Mastor.

Na túto otázku existujú dva pohľady: národno-kultúrne autonómie a exklávy. Osobne sa prikláňam ku koncepcii zastupovania národno-kultúrnych plnohodnotných autonómií so zakotvením ich práv v ústave pod dvojkomorovým parlamentom so širokým zastúpením národnostných a územných charakteristík. Silne podporujem vytvorenie Mokšanskej nezávislej republiky Mokšaň Mastor.

Parlamentná alebo prezidentská republika? Volebný systém.

Parlamentná republika. Klasický dvojkomorový parlament a systém viacerých strán.

Všetci sme už „prejedení“ personalizmu, preto si myslím, že parlamentná republika je najlepší formát. V Erziana Mastor by som rád videl slobodu zakladať strany a verejné združenia, široké verejné diskusie, politické aj občianske slobody.

Ekonomický systém

Erziania a Mokšania ako súčasť impéria nepoznali otroctvo a nevoľníctvo. Vždy sme žili oddelene od Rusov a v našich dedinách nikdy neboli páni ani poddaní. Takže historicky sú Erziania pánmi svojej krajiny.

Myslím si, že sa musíme snažiť o väčší podiel súkromného sektora a rozvoj post-industriálnych odvetví náročných na vedu a poľnohospodárstva.

Dnes, v 21. storočí, sú úrodná pôda a čisté vody skutočným bohatstvom. Musíme využiť túto výhodu a rozvíjať poľnohospodárstvo, keďže máme skúsenosti aj zručnosti v odvetví poľnohospodárstva.

Navyše budovanie priemyselného sektora od nuly má svoje výhody: môžete okamžite zaviesť európske environmentálne normy a zapadnúť do globálnych ekonomických reťazcov. Skúsenosti mnohých európskych krajín ukazujú výhody tejto stratégie.

V nových podmienkach sa očakávajú problémy s nedostatkom personálu s dostatočnou kvalifikáciou pretože ruské vzdelávanie a personál v ruských podnikoch nespĺňajú medzinárodné štandardy kvality.

Dá sa však očakávať aj návrat krajanov z emigrácie, ktorí sa chcú podieľať na vzniku svojej republiky.

Predpokladá sa mierny progresívny rozsah zdaňovania.

Politické slobody a liberálna ekonomická legislatíva umožnia rozvoj podnikania vo všetkých odvetviach, čo predurčí rozvoj ekonomiky republiky ako celku.

Vzdelanie a kultúra

Kultúrne a historicky je Erzian Mastor ugrofínskym štátom. Impérium po stáročia ničilo našu kultúru a identitu a asimilovalo domorodé obyvateľstvo. Ale ruského sveta sme sa už najedli dosť, takže si myslím, že najlepším riešením by bolo obnoviť vlastnú kultúru a jazyk. Vďaka práci erzijských vedcov a aktivistov sa do erzijčiny prekladajú hlavné odborné učebnice, v súčasnosti z väčšej časti z ekonómie, prírodných vied a exaktných disciplín.

Je potrebné zaviesť výučbu erzijského jazyka na školách a ustanovenie erzijčiny ako štátneho jazyka. Áno, čaká nás prechodné obdobie, pretože väčšina obyvateľstva nevie svoj vlastný jazyk, ale musíme prejsť touto cestou.

Navrhujem vybudovať vzdelávací systém spočiatku podľa všeobecne uznávaných svetových európskych vzorov, aby sme sa neobmedzovali v možnosti výmeny skúseností a účasti na medzinárodných programoch.

Fragment učebnice mechaniky v erzijčine od aktivistu Arpáda Valdaja

Obrana a bezpečnosť

Medzi Erzianmi v súčasnosti nepanuje jednota v otázke organizácie obrany. V armáde sú zástancovia všeobecnej brannej povinnosti, odvolávajúc sa na skúsenosti z Fínska.

Osobne som zástancom vytvorenia profesionálnej armády. High-tech vysoko profesionálna armáda.

Vykonávať všeobecnú brannú povinnosť v 21. storočí považujem za nevhodné – všetky potrebné sebaobrany sa dajú naučiť v škole.

Kritici udržiavania plnohodnotnej profesionálnej armády však poukazujú na ekonomickú nemožnosť takejto politiky pre mladú republiku, nedostatok technického a personálneho vybavenia a ne-iluzórnu hrozbu invázie z fragmentov impéria.

Erzian Mastor potrebuje dobre fungujúcu obrannú stratégiu, aby mohla kedykoľvek reagovať na vonkajšie provokácie. V každom prípade sa turbulenciám v postimperiálnom priestore nedá vyhnúť a nie je vopred známe, kto môže dostať recidívu „veľkosti“.

Foto: Skupina erzianských dobrovoľníkov bojujúcich na strane Ukrajiny (2022)

Medzinárodná politika

Erzian Mastor potrebuje hlboké ekonomické a obranné spojenectvá so svojimi susedmi, aby sa všetkými možnými spôsobmi zabezpečil pred vonkajšími hrozbami a zabezpečil si svoju suverenitu. Erziania sú pripravení pripojiť sa k zoskupeniam podobným Európskej únii – to všetko si vyžaduje diskusiu a rozpracovanie.

Na medzinárodnej scéne sa Erzian Mastor (podľa môjho názoru) deklaruje ako sekulárny demokratický štát, ktorý dodržiava univerzálne humanistické princípy.

Erzijskí delegáti na medzinárodnej konferencii (2022)

Takže: navrhujem kritizovať, pripájať sa, dopĺňať a šíriť. A ako už bolo navrhnuté vyššie, zorganizujme pracovné skupiny na zdokumentovanie zdôvodnenia našich ambícií. Na ruskom politickom poli sme mohli po celý čas pozorovať výlučne populizmus. Nemôžeme si dovoliť populizmus. Presne to, čo sa od nás vyžaduje, je podrobná, konkretizovaná štúdia každého aspektu: každého paragrafu ústavy, každého legislatívneho aktu, každého politického vyhlásenia a ekonomického bloku v programe.

Корреспондент

Leave a Reply